text.skipToContent text.skipToNavigation

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

1.    Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r. o., ďalej len „spoločnosť Henkel“, rešpektuje súkromie každej osoby, ktorá navštívi tieto webové stránky. Touto cestou by sme vás radi oboznámili s typom údajov, ktoré spoločnosť Henkel získava, a s tým, ako tieto údaje používa. Ďalej vás budeme týmto spôsobom informovať, ako si môžete uplatniť svoje práva ako dotknutá osoba.

Všetky zmeny vykonané vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov budú zverejnené na tejto stránke. Budete sa tak môcť kedykoľvek informovať o type údajov, ktoré zbierame, a o tom, ako tieto údaje používame.
Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na webové stránky prístupné prostredníctvom hypertextových odkazov umiestnených na webových stránkach spoločnosti Henkel.


2.    Zber, používanie a spracúvanie osobných údajov

Názov zodpovedného subjektu: HENKEL SLOVENSKO, spol. s r. o.
Adresa zodpovedného subjektu: Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava

Spoločnosť Henkel používa osobné údaje predovšetkým na poskytovanie týchto webových stránok používateľom. Akékoľvek ďalšie spracúvanie údajov sa vykonáva len na základe iných zákonných povinností alebo povolení, na základe zmluvy, alebo ak na to konkrétny používateľ udelil spoločnosti Henkel súhlas. Spoločnosť Henkel ukladá a spracúva údaje konkrétne na tieto účely:
Pri návšteve používateľov na tejto webovej stránke spoločnosť Henkel automaticky získava a ukladá určité údaje.  Zahŕňajú IP adresu, resp. ID pridelené príslušnému koncovému zariadeniu, ktoré spoločnosť Henkel potrebuje na prenos požadovaného obsahu (napr. predovšetkým obsah, texty, obrázky a informácie o produkte, ako aj dátové súbory poskytnuté na stiahnutie a pod.), aktivitu používateľov v rámci jej webových stránok, typ príslušného koncového zariadenia, typ používaného prehliadača, dátum a čas návštevy.
Spoločnosť Henkel uchováva tieto údaje maximálne 7 dní na účely identifikácie a postihu zneužitia.

Spoločnosť Henkel používa tieto údaje aj na zlepšenie prezentácie služieb, funkcií a funkcionalít a všeobecných administratívnych úkonov.

Spoločnosť Henkel okamžite odstráni údaje o používaní webových stránok (vrátane IP adries), keď tieto údaje už na uvedené účely nebude potrebovať.

Spracúvanie a používanie údajov sú založené na zákonných ustanoveniach, ktoré tieto operácie odôvodňujú tak, že (1) spracúvanie údajov je nevyhnutné na poskytovanie webových stránok, alebo že (2) spoločnosť Henkel má prevažujúci oprávnený záujem zabezpečiť a zlepšovať funkcionalitu a bezchybné fungovanie webových stránok tak, aby boli prispôsobené potrebám používateľov.


3.    Tabuľka pre zákaznícke požiadavky

Pri vypĺňaní nášho kontaktného formulára ste možno poskytli svoje kontaktné údaje. Tieto údaje použijeme na zodpovedanie vašej požiadavky.

Spracúvanie a používanie údajov sú založené na zákonných ustanoveniach, ktoré tieto operácie odôvodňujú tak, že spracúvanie údajov je nevyhnutné na spracovanie vašej požiadavky.

Ak neexistuje zákonný dôvod na dlhšiu dobu uchovávania, napr. v rámci riadenia vzťahov so zákazníkmi, údaje uchovávame len po dobu nevyhnutnú na uvedené účely, resp. počas zákonnej doby archivácie.


4. B2B shop
Pokud se registrujete v B2B shopu Beauty Care Professional s produkty značky Henkel, budeme o vás shromažďovat, zpracovávat a používat následující osobní údaje:
 • DIČ

 • Štát

 • Informácie o zamestnaní alebo podnikaní: typ podnikania

 • Oslovenie

 • Krstné meno a priezvisko

 • Názov spoločnosti

 • Informácie o prevádzke: počet kaderníkov zamestnaných na plný úväzok

 • Adresa sídla prevádzky

 • Telefónne číslo

 • E-mailová adresa

 • Jazyk

 • Časové pásmo

Údaje sú uchovávané, spracúvané a používané v rozsahu potrebnom na nastavenie a správu vášho účtu.

Základom pre spracúvanie a používanie vašich údajov sú zmluva o používaní webových stránok a právne predpisy, v súlade s ktorými sú tieto operácie nevyhnutné na plnenie zmlúv, ktorých ste zmluvnou stranou, konkrétne zmluvy o používaní webových stránok a zmluvy vzťahujúcej sa (zmlúv vzťahujúcich sa) na vaše objednávky zadané prostredníctvom B2B shopu.

Na uľahčenie obchodných transakcií a dodávok spoločnosť Henkel odovzdá vaše údaje spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA. Bližšie informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou Henkel AG & Co. KGaA nájdete pod týmto ODKAZOM.

Spoločnosť Henkel bude uchovávať údaje maximálne po dobu nevyhnutnú na splnenie uvedeného účelu alebo po dobu ich archivácie stanovenú právnymi predpismi.5.    Personalizovaný obsah
Chceme, aby návšteva na našich stránkach bola pre vás čo najpríjemnejšia. Z tohto dôvodu používame nástroje, ktoré sledujú a analyzujú správanie používateľov, poskytujú personalizovaný obsah a reklamu a generujú štatistiky. Personalizovaná reklama, ktorá sa niekedy označuje aj ako cielená reklama alebo reklama na základe záujmov, vychádza z informácií o vašej osobe, ako sú napr.
 • vaše kontaktné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti Henkel,

 • obsah a okolnosti vašej elektronickej komunikácie so spoločnosťou Henkel, ako napr. kontaktné formuláre alebo e-mail,

 • informácie o vašich návštevách B2B shopu a ďalších stránok spoločnosti Henkel,

 • informácie o vašich predchádzajúcich (online a offline) nákupoch v spoločnosti Henkel a

 • ďalšie údaje, ktoré ste mohli spoločnosti Henkel poskytnúť na tieto účely, vrátane osobných údajov, ktoré spoločnosť Henkel získala legálnym spôsobom za iných okolností.

Základom pre spracúvanie a používanie údajov sú právne predpisy, ktoré tieto operácie odôvodňujú tak, že spoločnosť Henkel má prevažujúci oprávnený záujem poskytovať personalizovaný obsah, ktorý je prispôsobený potrebám používateľov. Údaje sú uložené, spracúvané a používané až do zmazania vášho účtu alebo po dobu stanovenú nižšie.

Vo svojom používateľskom profile môžete vykonať nastavenie, ktoré znemožní sledovanie vášho správania/personalizáciu obsahu alebo zaistí odstránenie všetkých skôr získaných dát o navštívených stránkach. Odporúčania budete získavať naďalej, nebudú však vychádzať z vašich záujmov. Druhou možnosťou je zvoliť si personalizovaný obsah a získavať odporúčania a ponuky zodpovedajúce vašim záujmom.


6.    Riadenie vzťahov so zákazníkmi

Spoločnosť Henkel spracúva vaše osobné údaje na riadenie vášho vzťahu s ňou. Súčasťou týchto aktivít je nadviazanie a zlepšovanie komunikácie s vami (písomnou korešpondenciou alebo iným spôsobom, ktorý určíte), skvalitňovanie reklamy určenej pre vašu osobu a výber obchodných zástupcov spoločnosti, ktorí vás môžu osloviť.

Na tieto účely bude spoločnosť Henkel spracúvať nasledujúce údaje:

 • vaše kontaktné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti Henkel,obsah a okolnosti vašej elektronickej komunikácie so spoločnosťou Henkel, napr. kontaktné formuláre alebo e-mail,

 • informácie o vašich aktivitách na webových stránkach spoločnosti Henkel,

 • informácie o vašich (online a offline) nákupoch a

 • ďalšie údaje, ktoré ste spoločnosti Henkel poskytli na tieto účely, vrátane osobných údajov, ktoré spoločnosť Henkel získala za iných okolností a so spracúvaním ktorých ste súhlasili.

Na splnenie týchto účelov môže spoločnosť Henkel
 • kombinovať uvedené údaje s inými údajmi, ktoré o vás získala zákonným spôsobom, napr. v offline prostredí alebo v rámci aktivít na iných webových stránkach, a

 • vykonávať analýzu údajov s cieľom určiť relevantné reklamné a propagačné aktivity.

Základom pre spracúvanie a používanie údajov sú právne predpisy, ktoré tieto operácie odôvodňujú tak, že spoločnosť Henkel má prevažujúci oprávnený záujem riadiť vzťahy so svojimi zákazníkmi.

Údaje budeme uchovávať do ukončenia vzťahu so zákazníkom.


7. Reklama

Spoločnosť Henkel vám bude emailom alebo formou SMS posielať ponuky a informácie o výrobkoch a službách zo série Henkel Beauty Care pre starostlivosť o krásu, ak ste na to pri registrácii na týchto webových stránkach alebo v nastaveniach svojho účtu udelili svoj súhlas.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, napr. kliknutím na príslušný hypertextový odkaz uvedený v potvrdzovacom emaili alebo v neskorších emailoch, ktoré ste dostali na základe vášho súhlasu, alebo zmenou vašich preferencií vo vašom používateľskom profile. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania údajov vykonávaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním.


8.    Súbory cookies, Pixel, odtlačky prstov
Tieto webové stránky používajú súbory cookies a podobné technológie. Súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné z technických dôvodov, sa budú používať automaticky. Ostatné súbory cookies (alebo podobné technológie) sa budú používať len s vaším predchádzajúcim súhlasom. Bližšie informácie o súboroch cookies používaných našimi webovými stránkami a o ich funkcii nájdete v našich Zásadách používania súborov cookies. Zásady obsahujú aj informácie o možnostiach odvolania vášho súhlasu. Vaše preferencie sú nastavené pre túto doménu, pre každý prehliadač a počítač, preto ak naše webové stránky navštevujete doma aj v práci, alebo ak používate rôzne prehliadače, na každom zariadení alebo v každom prehliadači musíte odmietnuť ukladanie údajov.

9. Služba Google Analytics

Ak ste na to udelili súhlas, tieto webové stránky budú používať analytickú službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (ďalej len „Google“).
 Na účely používania tejto služby je do vášho počítača nainštalovaný súbor cookie. Informácie získavané súborom cookie o vašom používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) sa budú posielať spoločnosti Google, ktorá ich bude uchovávať na serveroch v USA.

Aktivovali sme anonymizáciu IP, čo znamená, že spoločnosť Google o posledných osem číslic anonymizuje/skráti IP adresu používateľov z členských štátov Európskej únie a ďalších štátov, ktoré sú signatármi Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa posiela spoločnosti Google v USA a skracuje jej servermi.

Spoločnosť Google získava tieto informácie pre poskytovateľov webových stránok na účely vyhodnotenia vášho používania webových stránok, na zostavovanie správ o aktivite na webových stránkach a poskytovanie ďalších služieb spojených s aktivitou na webových stránkach a používaním internetu.
Spoločnosť Google nespája vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktorými disponuje.

Nesúhlas so zberom údajov:
Ďalšou možnosťou, ktorú máte k dispozícii, je zabrániť spoločnosti Google v zbere a používaní osobných údajov (súborov cookies a IP adresy) tým, že si stiahnete a nainštalujete plugin prehliadača z adresy https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.


10.    Práva dotknutých osôb/zodpovedná osoba
Kedykoľvek si môžete uplatniť právo na prístup k vašim údajom. Za predpokladu, že sú splnené príslušné požiadavky, si môžete ďalej uplatniť nasledujúce práva:
 • právo na opravu,

 • právo na vymazanie,

 • právo na obmedzenie spracúvania,

 • právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu,

 • právo na prenosnosť údajov.


Právo na vymazanie:
Ak si prajete váš účet v B2B shope a osobné údaje, ktoré sa v súvislosti s ním spracúvajú, zmazať, kontaktujte nás e-mailom jana.hola@henkel.com. Berte prosím na vedomie, že v takom prípade stratíte možnosť využívať náš B2B shop Beauty Care Professional.

Právo namietať
V prípade činností týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov, ktoré sa vykonávajú na základe oprávneného záujmu spoločnosti Henkel, máte právo kedykoľvek namietať proti takémuto spracúvaniu vašich osobných údajov z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie. Spoločnosť Henkel prestane spracúvať vaše údaje, pokiaľ sa nepreukáže podstatný dôvod na spracúvanie, ktorý prevažuje nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ spracúvanie údajov neslúži na uplatnenie, výkon alebo obhajobu proti právnym nárokom.

V týchto prípadoch, alebo ak máte akékoľvek ďalšie otázky alebo želania v súvislosti s vašimi osobnými údajmi, pošlite e-mail alebo list našej zodpovednej osobe: Martin Chamko, HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. so sídlom Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Slovenská republika  (email: dataprotectionsk@henkel.com).


11.    Použitie pluginov sociálnych médií

Súčasťou našich webových stránok sú zásuvné moduly, t. j. pluginy, rôznych sociálnych sietí. Pridružené služby poskytujú príslušné spoločnosti („poskytovatelia“). Týmito poskytovateľmi sú:
Facebook prevádzkovaný spoločnosťou Facebook, Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ( „Facebook“). Prehľad pluginov Facebooku a ich vzhľad nájdete na: https://developers.facebook.com/docs/plugins
Twitter prevádzkovaný spoločnosťou Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Prehľad tlačidiel Twitteru a ich vzhľad nájdete na: https://twitter.com/about/resources/buttons
Instagram poskytovaný spoločnosťou Instagram, LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Prehľad pluginov Instagramu a ich vzhľad nájdete na: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges
LinkedIn poskytovaný spoločnosťou LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („LinkedIn“). Prehľad pluginov LinkedInu a ich vzhľad nájdete na: https://developer.linkedin.com/plugins#
Na zvýšenie ochrany vašich osobných údajov pri návšteve našich webových stránok sú tieto pluginy nastavené ako tlačidlá s dvojitým kliknutím. Táto forma integrácie zaisťuje, že pri vstupe na webovú stránku z našej webovej stránky obsahujúcej takéto pluginy nebudete automaticky presmerovaní na servery poskytovateľov. Iba ak pluginy aktivujete, čím umožníte prenos osobných údajov, prehliadač vytvorí priamy odkaz na servery poskytovateľov. Daný poskytovateľ potom odovzdá obsah jednotlivých pluginov priamo vášmu prehliadaču a následne sa zobrazí na vašej obrazovke.
Plugin poskytovateľa informuje o tom, ktoré z našich webových stránok ste navštívili. Ak ste pri prezeraní našich webových stránok prihlásení pomocou vášho používateľského účtu k danému poskytovateľovi, tento poskytovateľ je potom schopný zistiť vaše záujmy, t. j. informácie, ktoré získavate pomocou vášho používateľského účtu. Pri použití ľubovoľnej funkcie pluginu (napr. kliknutie na tlačidlo „Páči sa mi“ alebo pridanie komentára) váš prehliadač odovzdá aj tieto informácie priamo poskytovateľovi na archiváciu.
Ďalšie informácie o zbere a používaní údajov zo strany poskytovateľov a o právach a možnostiach, ktoré máte k dispozícii, aby ste v týchto prípadoch mohli chrániť svoje osobné údaje, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov zavedených poskytovateľmi:
Zásady ochrany osobných údajov vydané spoločnosťou Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Zásady ochrany osobných údajov vydané spoločnosťou Twitter: https://twitter.com/Data Protection
Zásady ochrany osobných údajov vydané spoločnosťou Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/
Zásady ochrany osobných údajov vydané spoločnosťou LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/Data Protection-policy