text.skipToContent text.skipToNavigation

Podmienky používania


Vzhľadom na neustále technické inovácie a zmeny príslušného právneho rámca je potrebné uvedené podmienky používania občas upraviť alebo doplniť. Z tohto dôvodu žiadame používateľov, aby sa pred každou návštevou týchto internetových stránok oboznámili s týmito podmienkami a vzali na vedomie prípadné zmeny alebo dodatky.


Úvod

Tieto internetové stránky vám prináša spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r. o., Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Slovenská republika. Zostavovaniu informácií o spoločnosti HENKEL SLOVENSKO spol. s r. o. (ďalej len „Henkel“), pridružených spoločnostiach skupiny Henkel a tretích stranách, ktoré nájdete na týchto internetových stránkach, sme venovali najvyššiu starostlivosť, napriek tomu však nemôžeme zaručiť ich úplnosť a správnosť. Spoločnosť Henkel odmieta akúkoľvek zodpovednosť za chyby v obsahu týchto internetových stránok. Predpovede uvedené na týchto internetových stránkach vychádzajú z našich najlepších znalostí a presvedčenia. Skutočne dosiahnuté výsledky sa však môžu od týchto predpovedí výrazne líšiť v dôsledku pôsobenia veľkého množstva makroekonomických a trhových faktorov, ktoré sú v niektorých prípadoch mimo vplyvu spoločnosti Henkel. Bez toho, aby tým bola dotknutá prípadná zákonná povinnosť aktualizovať predpovede, spoločnosť Henkel nemá v úmysle pravidelne aktualizovať všetky predpovede uvedené na týchto internetových stránkach.
Vstupom na tieto stránky bezvýhradne a bez obmedzenia prijímate ďalej uvedené všeobecné podmienky používania internetových stránok. Tieto podmienky si môžete zobraziť alebo vytlačiť.


Všeobecné podmienky používania internetových stránok

1. Autorské právo
Tieto internetové stránky vrátane ich obsahu a štruktúry sú chránené autorským právom. Ochrana autorským právom sa vzťahuje predovšetkým na akékoľvek reprodukcie, úpravy, preklady, ukladanie a spracúvanie v iných médiách, vrátane ukladania alebo spracúvania elektronickými prostriedkami. Akékoľvek úplné alebo čiastočné využitie musí vopred písomne schváliť spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r. o. Akékoľvek reprodukovanie informácií alebo údajov, predovšetkým používanie textov alebo ich častí alebo obrazového materiálu (okrem fotografií spoločnosti Henkel určených pre tlač) alebo akékoľvek iné použitie alebo šírenie musí vopred písomne schváliť spoločnosť Henkel. Práva na šírenie a reprodukovanie vlastní spoločnosť Henkel.

2. Ochranné známky
Oválne logo Henkel a všetky názvy a vzhľad výrobkov na týchto stránkach sú registrované ochranné známky spoločnosti HENKEL SLOVENSKO, spol. s r. o., jej dcérskych spoločností, pridružených spoločností alebo poskytovateľov licencií. Výslovne sa zakazuje akékoľvek nepovolené použitie alebo zneužitie týchto ochranných známok. Nepovolené použitie alebo zneužitie týchto ochranných známok predstavuje porušenie známkového a autorského práva alebo iných práv duševného vlastníctva a zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

3. Odmietnutie zodpovednosti za obsah internetových stránok tretích strán
a. Tieto internetové stránky obsahujú odkazy (t. j. hypertextové odkazy) na iné internetové stránky, ktoré prevádzkujú tretie strany a ktorých obsah spoločnosť Henkel nepozná. Henkel iba sprostredkúva vstup na tieto internetové stránky, pričom odmieta akúkoľvek zodpovednosť za ich obsah. Odkazy na internetové stránky tretích strán sú na týchto internetových stránkach uvedené výhradne na jednoduchšie prehliadanie pre používateľov. Vyhlásenia na internetových stránkach, na ktoré smerujú tieto odkazy, nie sú vyhláseniami spoločnosti Henkel. Spoločnosť Henkel sa výslovne dištancuje od celého obsahu akýchkoľvek internetových stránok tretích strán, na ktoré smerujú odkazy z jej internetových stránok, a odmieta predovšetkým akúkoľvek zodpovednosť za porušovanie zákonov alebo práv tretích strán, ku ktorým na takýchto stránkach dochádza.

b. Za obsah internetových stránok, na ktoré smerujú odkazy z internetových stránok spoločnosti Henkel, prípadný predaj výrobkov, ktorý je na nich ponúkaný, a za spracovanie súvisiacich objednávok zodpovedajú výlučne vlastníci týchto internetových stránok.

c. Spoločnosť Henkel odmieta akúkoľvek zodpovednosť za porušovanie autorských práv, ochranných známok a ďalších práv duševného vlastníctva a osobných práv, ku ktorým dochádza na stránkach, na ktoré smerujú odkazy z internetových stránok spoločnosti Henkel.

d. V prípade objednávky alebo iného právneho vyhlásenia v súvislosti s transakciou sa zmluvný vzťah uzatvára výhradne medzi používateľom a vlastníkom príslušných internetových stránok alebo stranou alebo osobou, ktorá na nich uvádza ponuku alebo sa prezentuje, za žiadnych okolností však nie medzi spoločnosťou Henkel a používateľom. Venujte preto pozornosť všeobecným obchodným podmienkam príslušných dodávateľov na internetových stránkach, na ktoré smerujú odkazy z internetových stránok spoločnosti Henkel.

e. Toto odmietnutie zodpovednosti platí pre všetky odkazy zobrazené na internetových stránkach henkel.com a v súvislosti s celým obsahom internetových stránok, na ktoré je používateľ presmerovaný prostredníctvom týchto odkazov.


4. Všeobecné zrieknutie sa zodpovednosti
Zodpovednosť spoločnosti Henkel za škody vzniknuté použitím týchto internetových stránok je bez ohľadu na právnu príčinu (vrátane občianskoprávneho deliktu) obmedzená na škody, ktoré vzniknú v dôsledku úmyselnej alebo hrubej nedbanlivosti. V prípade vzniku právnej zodpovednosti spoločnosti Henkel v dôsledku porušenia podstatnej zmluvnej povinnosti je celková suma nároku na odškodnenie obmedzená výškou predvídateľnej škody. Toto však neplatí pre zodpovednosť spoločnosti Henkel podľa platného zákona o zodpovednosti výrobcu za výrobok ani podľa poskytnutých záruk. Uvedené obmedzenie zodpovednosti rovnako neplatí v prípade ohrozenia života, zranenia alebo poškodenia zdravia osoby.

Spoločnosť Henkel vynakladá značné úsilie na ochranu svojich internetových stránok proti vírusom, nemôže však zaručiť ich úplnú neprítomnosť. Z tohto dôvodu Henkel odporúča venovať pred sťahovaním akýchkoľvek dokumentov alebo dát pozornosť zabezpečeniu adekvátnej ochrany proti vírusom (napr. používať antivírusové programy).

Henkel nezaručuje, že služby, ktoré ponúka na svojich internetových stránkach, budú fungovať bezchybne, ani že budú dostupné.


5. Predpovede a vyhlásené zámery
Predpovede uvedené na týchto internetových stránkach vychádzajú z našich najlepších znalostí a presvedčenia. Skutočne dosiahnuté výsledky sa však môžu od týchto predpovedí výrazne líšiť v dôsledku pôsobenia veľkého množstva makroekonomických a trhových faktorov, ktoré sú v niektorých prípadoch mimo vplyvu spoločnosti Henkel. Bez toho, aby tým bola dotknutá prípadná zákonná povinnosť aktualizovať predpovede, spoločnosť Henkel nemá v úmysle pravidelne aktualizovať všetky predpovede uvedené na týchto internetových stránkach.

6. Výrobky spoločnosti Henkel
Značky a výrobky vyobrazené na týchto internetových stránkach sú ukážkami značiek a výrobkov ponúkaných spoločnosťami skupiny Henkel po celom svete. Henkel nezaručuje, že určitá vyobrazená značka alebo výrobok bude k dispozícii vo vašej krajine. 


Rôzne

Tieto všeobecné podmienky používania a ich výklad sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky s výslovným vylúčením uplatnenia ustanovení Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi je miestom riešenia všetkých sporov súvisiacich s týmito internetovými stránkami Bratislava, Slovenská republika. Ak niektoré ustanovenie týchto všeobecných podmienok používania je alebo sa stane neplatným, nemá to žiadny vplyv na platnosť ostatných ustanovení.