text.skipToContent text.skipToNavigation

Všeobecné obchodné podmienky


1.    Pôsobnosť
1.1    Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) sa vzťahujú na všetky ponuky, ktoré spoločnosť HENKEL SLOVENSKO spol. s r. o., Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, ďalej len „Predávajúci“) predloží firemným zákazníkom, na akceptácie objednávok a zmluvy, ktoré uzavrie s firemnými zákazníkmi (ďalej len „Kupujúci“) v rámci B2B shopu s profesionálnymi produktmi pre starostlivosť o krásu (Beauty Care Professional B2B shop, ďalej len „B2B shop“) v súvislosti s dodávkou produktov a poskytnutím poradenských alebo akýchkoľvek ďalších doplnkových služieb (ďalej len „Dodávky“). Všetky podmienky Kupujúceho, ktoré sa odlišujú od týchto Obchodných podmienok alebo ich dopĺňajú, sa použijú, iba ak Predávajúci tieto podmienky výslovne písomne uznal. Platí to okrem iného v prípade, že Predávajúci uskutoční Dodávky, hoci si je vedomý odlišných alebo doplňujúcich podmienok Kupujúceho a nemá voči nim žiadne výhrady, alebo ak prijme akékoľvek platby. 

1.2    V rámci existujúceho obchodného vzťahu sa na objednávky podané Kupujúcim prostredníctvom B2B shopu vzťahujú aj platné zmluvy. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi platnými zmluvami a týmito Obchodnými podmienkami majú prednosť ustanovenia platných zmlúv. 

1.3    B2B shop s profesionálnymi produktmi pre starostlivosť o krásu (Beauty Care Professional B2B shop) je určený výlučne pre firemných zákazníkov (ďalej len „Profesionáli“).  

2.    Zmluva a ceny
2.1    Prezentácia, ponuky a propagácia produktov a služieb Predávajúceho v B2B shope majú nezáväzný charakter. 

2.2    Objednávka, ktorú pošle Kupujúci Predávajúcemu prostredníctvom B2B shopu, predstavuje záväznú ponuku na nákup v nej uvedeného produktu/produktov a/alebo služby/služieb. Kupujúci je viazaný svojou objednávkou po dobu dvoch (2) týždňov od jej podania. Predávajúci nie je povinný akceptovať objednávky Kupujúceho. 

2.3    Predávajúci bezodkladne potvrdí doručenie objednávky. Ak Predávajúci v tomto potvrdení výslovne neuvedie, že objednávku Kupujúceho akceptuje, potvrdzuje ním iba doručenie objednávky, nie však jej akceptáciu. Každá akceptácia objednávky a vytvorenie zmluvy si vyžaduje písomné zmluvné vyhlásenie Predávajúceho (stačí formou emailu). Predávajúci však môže akúkoľvek objednávku zadanú Kupujúcim akceptovať aj tým, že vykoná Dodávku. 

2.4    Všetky ceny sú vypočítané v čistej výške plus zákonná sadzba dane z pridanej hodnoty, ak sa na transakciu vzťahuje, a bez akýchkoľvek iných daní, sadzieb, príspevkov a poistenia. Kupujúci hradí všetky dane, sadzby a príspevky spojené s Dodávkou alebo ich spätne preplatí Predávajúcemu. 

2.5    Pre Dodávky objednané prostredníctvom B2B shopu platia ceny uvedené v B2B shope v čase zadania objednávky.  

3.    Povinnosti Kupujúceho
3.1    Kupujúci nesmie odmietnuť prijatie Dodávok z dôvodu drobných chýb. 

3.2    Ak je Kupujúci v omeškaní s prijatím Dodávky, Predávajúci má nárok na odstúpenie od zmluvy po poskytnutí príslušnej lehoty na zabezpečenie nápravy. Ak je zodpovednosť za neprijatie Dodávky na strane Kupujúceho, Predávajúci je oprávnený požadovať náhradu za škodu spôsobenú tým, že Kupujúci Dodávku neprijal (a to aj po odstúpení Predávajúceho od zmluvy) vo výške 10 % dohodnutej čistej hodnoty objednávky časti Dodávky, ktorá prijatá nebola. Akékoľvek ďalšie nároky na náhradu škody a ďalšie práva ostávajú nedotknuté. 

3.3    Dodávku možno ďalej predávať výlučne bez zmeny a v pôvodnom obale. 

3.4    Akékoľvek písomné alebo ústne rady týkajúce sa použitia produktov a všetky ďalšie odporúčania poskytnuté Predávajúcim sú nezáväzné. Povinnosťou Kupujúceho je skontrolovať Dodávku z hľadiska jej vhodnosti na zamýšľané účely. Platí to aj v prípade, že je Dodávka všeobecne odporúčaná na konkrétny účel; v takom prípade je Kupujúci zároveň povinný skontrolovať Dodávku pred použitím z hľadiska jej vhodnosti na konkrétne zamýšľané ciele a z hľadiska prevádzkových podmienok v prevádzke Kupujúceho. Bez ohľadu na právny základ Predávajúci nenesie zodpovednosť, ak bola škoda spôsobená porušením uvedenej povinnosti Kupujúceho skontrolovať Dodávku. 

3.5    Kupujúci sa zaväzuje dodržiavať pri spracovaní Dodávky všetky prípadné majetkové práva tretích strán, ako sú patenty alebo úžitkové vzory a všetky zákonné ustanovenia.

4.    Platba
4.1    Kupujúci uhradí fakturované sumy a dopravné zabezpečenou platbou (napr. kreditnou kartou) podľa možností ponúkaných v B2B shope. 
Dohodnuté zľavy sú prípustné len v prípade, že Kupujúci nie je v omeškaní s úhradou fakturovaných a splatných súm vyplývajúcich z obchodného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Ak je Kupujúci v omeškaní s platbou, Predávajúci je oprávnený požadovať úrok vo výške 8 percentuálnych bodov navyše k príslušnej základnej sadzbe Európskej centrálnej banky stanovenej pre hlavné refinančné operácie, okrem prípadov, keď Kupujúci za omeškanie nenesie zodpovednosť. Úroky z omeškania budú splatné okamžite. 

4.2    Kupujúci si môže uplatniť nárok na zápočet alebo zádržné len v prípade, že jeho protinárok voči Predávajúcemu vznikol na základe konečného a neodvolateľného rozhodnutia, alebo je nesporný.

4.3    Predávajúci môže Kupujúceho požiadať, aby pred Dodávkou poskytol záruku, ak po uzavretí zmluvy došlo k zjavnému značnému zhoršeniu platobnej schopnosti alebo bonity Kupujúceho, ktorá ohrozuje pohľadávku Predávajúceho, najmä v prípade pozastavenia platieb, návrhu na začatie konkurzného konania na majetok Kupujúceho, v prípade odmietnutia zmenky alebo šeku alebo v prípade exekúcie. Ak Kupujúci odmietne poskytnúť záruku v primeranej lehote, ktorá mu bola poskytnutá, Predávajúci môže zmluvu úplne alebo čiastočne zrušiť. Predávajúci si vyhradzuje všetky ďalšie práva.

4.4    Zamestnanci Predávajúceho sú oprávnení inkasovať splatné platby len po predložení osobitného povolenia.

5.    Dodávka
5.1    Tovar možno dodať výlučne na adresy v Slovenskej republike. Predávajúci preto nebude vykonávať žiadne Dodávky na adresy mimo Slovenskej republiky. 

5.2    Dopravné na miesto určenia závisí od zvoleného spôsobu dopravy. Ak nie je pri výbere spôsobu dopravy uvedené inak, Predávajúci si zvolí prepravnú trasu a dopravcu podľa vlastného racionálneho uváženia. Ak nie je dohodnuté inak, náklady na rozvoz a zdržanie pri vykládke na mieste určenia, dopravné a ďalšie platby súvisiace s dopravou za expresný tovar a leteckú dopravu znáša vždy Kupujúci. 

5.3    Predávajúci je oprávnený dodať Dodávky po častiach, pokiaľ je to prijateľné pre Kupujúceho. 

5.4    Ak Predávajúci výslovne nepotvrdil alebo si zmluvné strany výslovne písomnou cestou nedohodli presný termín dodania, termíny dodania uvedené Predávajúcim (napr. pri výbere spôsobu dopravy) sú orientačné. Prípadne dohodnutá dodacia lehota začína plynúť dňom potvrdenia objednávky, nie však predtým, než si Kupujúci splní svoju platobnú povinnosť (alebo povinnosť poskytnúť zálohovú platbu), a vzťahuje sa na moment odovzdania Dodávok dopravcovi alebo inej tretej strane poverenej doručením Dodávok.  

5.5    Povinnosť Predávajúceho uskutočniť Dodávku je podmienená tým, že mu jeho subdodávatelia včas dodajú celý predmet Dodávky. Povinnosť Predávajúceho dodať tovar je ďalej podmienená jeho dostupnosťou.  

5.6    V prípade omeškania Predávajúceho s Dodávkou je nárok Kupujúceho na náhradu škody z omeškania voči Predávajúcemu obmedzený na 0,5 % z čistej hodnoty objednávky týkajúcej sa omeškanej časti Dodávky, pričom celková suma nesmie prekročiť 5 % tejto čistej hodnoty. Toto obmedzenie neplatí v prípade úmyselne spôsobenej škody alebo škody vzniknutej v dôsledku hrubej nedbanlivosti. 

5.7    Ak Predávajúci prekročí termín dodania, Kupujúci je oprávnený poskytnúť Predávajúcemu náhradný termín v dĺžke najmenej dvoch týždňov vrátane upozornenia na možné odmietnutie. Ak Dodávateľ nedodrží svoju povinnosť dodať tovar ani v náhradnej lehote, Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy za predpokladu, že Predávajúci nedodržal dátum dodania. Zrušenie zmluvy musí byť oznámené písomne najneskôr do dvoch týždňov od uplynutia stanovenej náhradnej dodacej lehoty. Po uplynutí uvedenej lehoty na odstúpenie od zmluvy má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí ním poskytnutej dodatočnej primeranej náhradnej lehoty, ak Predávajúci nedodržal dodaciu lehotu. 

5.8    V prípade akéhokoľvek zásahu vyššej moci je Predávajúci oprávnený odložiť Dodávky o čas, počas ktorého trvajú prekážky spôsobené vyššou mocou a na primeraný čas nevyhnutný na obnovu prevádzky. Za vyššiu moc sa považuje každá udalosť, ktorej sa Predávajúci nemohol vyhnúť a za ktorú nenesie zodpovednosť; zásahom vyššej moci sú najmä opatrenia v oblasti menovej politiky, obchodnej politiky a ďalšie opatrenia suverénnych štátov, štrajky, výluky, významné narušenie prevádzky (napríklad požiar, poruchy strojov, nedostatok surovín alebo energie), ako aj prerušenie dopravných trás, ktoré významne bránia dodávke alebo ju znemožňujú, ak v každom prípade nejde len o krátkodobé udalosti. Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o všetkých prípadoch pôsobenia vyššej moci a podobných udalostiach. V prípade, že prekážka trvá dlhšie ako tri mesiace, obe zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy. Ak už bola vykonaná čiastočná Dodávka, Kupujúci má nárok na odstúpenie od zmluvy len za vyššie uvedených podmienok vo vzťahu k tej časti Dodávky, ktorá nebola vykonaná. V prípade nevykonanej časti Dodávky Kupujúci nie je oprávnený odmietnuť platbu za tú časť Dodávky, ktorá už bola vykonaná. 

6.    Prechod rizika
6.1    Ak nie je dohodnuté inak, riziko prechádza na Kupujúceho v momente, keď Dodávka opustí závod alebo sklad, z ktorého sa Dodávka uskutočňuje, najneskôr však po odovzdaní dopravcovi. Riziko ďalej na Kupujúceho prechádza v momente, keď je odoslanie alebo Dodávka oneskorená z dôvodov, za ktoré nesie zodpovednosť Kupujúci, alebo v prípade omeškania Kupujúceho s prevzatím Dodávky. 

6.2    Kupujúci znáša riziko počas spätnej prepravy Dodávky bez ohľadu na to, či je Dodávka vrátená v súvislosti s odstránením chyby, po odstúpení od zmluvy, v prípade, že je dodávka spätne odobraná z dobrej vôle alebo z iných dôvodov. 

7.    Práva vyplývajúce z chýb

7.1    Kupujúci oznámi zjavné chyby materiálu písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr však do ôsmich (8) dní po prijatí Dodávky na mieste určenia. Kupujúci oznámi skryté chyby materiálu písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr však do ôsmich (8) dní od ich zistenia. V opačnom prípade sa bude Dodávka považovať za schválenú aj s chybou materiálu. 

7.2    Kupujúci pošle bez zbytočného odkladu vzorky odmietnutej Dodávky. Súvisiace náklady znáša Kupujúci. 

7.3    V prípade bezpodmienečného prijatia Dodávky akoukoľvek železničnou alebo námornou spoločnosťou alebo iným dopravcom sa predpokladá, že balenie Dodávky bolo pri odovzdaní dopravcovi bez akýchkoľvek chýb. 

7.4    Predávajúci nezodpovedá za čitateľnosť kódov (napr. GTIN) uvedených na Dodávke. Prípadná nečitateľnosť kódov sa nepovažuje za chybu.

7.5    Za chybu sa nepovažuje porušenie vlastníckych práv tretích strán, ako sú patenty alebo úžitkové vzory, ak takéto porušenie vlastníckeho práva bolo spôsobené použitím výrobkov, ktoré Predávajúci nemohol predvídať, alebo úpravou Dodávky, ktorú vykonal Kupujúci, alebo použitím výrobkov spoločne s inými výrobkami, ktoré nedodal Predávajúci.

7.6    Zmluvy o kvalite Dodávok majú prednosť pred akoukoľvek vhodnosťou na použitie. 

7.7    Ak chyba existuje už pri prechode rizika, Predávajúci je povinný zabezpečiť nápravu podľa vlastného uváženia buď nápravou chyby alebo novou Dodávkou. Ak nedôjde k zabezpečeniu nápravy, Kupujúci bude mať právo na zníženie ceny alebo odstúpenie od zmluvy, vždy v súlade s ustanoveniami právnych predpisov. Nárok Kupujúceho na náhradu škody alebo náhradu výdavkov sa riadi ustanoveniami článku 8.

7.8    V prípade neodôvodnenej požiadavky na zabezpečenie nápravy je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu škody spôsobené neoprávnenou požiadavkou Kupujúceho na zabezpečenie nápravy, ak si bol Kupujúci vedomý toho, že jeho nárok na zabezpečenie nápravy nebol oprávnený, alebo ak si toho nebol vedomý z nedbanlivosti. 

8.    Náhrady škody a výdavkov
8.1    Akékoľvek nároky na náhradu škody a výdavkov Kupujúceho bez ohľadu na právny dôvod (porušenie povinností, zmluvy, práva atď.) sa týmto vylučujú. 

8.2    Vylúčenie zodpovednosti podľa odseku 8.1 sa nepoužije
a)    v prípade zodpovednosti podľa Obchodného zákonníka o zodpovednosti za výrobok, 
b)    v prípade úmyselného porušenia alebo hrubej nedbanlivosti,
c)    v prípade, že za smrť, zranenie alebo poškodenie zdravia je zodpovedný Predávajúci, alebo
d)    v prípade porušenia základných zmluvných povinností zo strany Predávajúceho. Podstatnými zmluvnými záväzkami sú záväzky, ktoré musia byť splnené, aby bola riadne splnená zmluva a plnenie, na ktoré sa Kupujúci všeobecne spolieha a na ktoré sa môže riadne spoliehať. Zodpovednosť Predávajúceho za porušenie základných zmluvných povinností je však obmedzená na náhradu predvídateľných, z hľadiska zmluvy typických škôd, ak Predávajúci nenesie zodpovednosť z dôvodu úmyselného porušenia alebo hrubej nedbanlivosti, za smrť, úraz alebo poškodenie zdravia podľa slovenského zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom. 

8.3    V rozsahu, v ktorom je vylúčená alebo obmedzená zodpovednosť Predávajúceho, to platí aj pre oprávnených zástupcov, zamestnancov, subdodávateľov a pomocného zástupcu Predávajúceho, ak si Kupujúci uplatňuje nároky priamo voči nim. 

8.4    Predchádzajúce ustanovenia nepredstavujú zmenu dôkazného bremena v neprospech Kupujúceho.

9.    Premlčacia doba

9.1    Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení premlčacej doby pre všetky práva prináležiace Predávajúcemu, ktoré vznikli na základe rámcovej alebo čiastkovej zmluvy alebo v súvislosti s ňou a ktoré podliehajú premlčaniu, na 10 rokov.

9.2    V prípade uzavretia akejkoľvek dohody o mimosúdnom rokovaní Kupujúceho a Predávajúceho o práve alebo o okolnosti, ktorá právo zakladá, premlčacie doby na vykonanie práv vzniknutých na základe rámcovej alebo čiastkovej zmluvy alebo v súvislosti s ňou neprerušujú a začínajú plynúť, resp. pokračujú bez ohľadu na prípadnú existenciu takejto dohody. 

10.    Výhrada vlastníctva
10.1    Dodávka ostáva majetkom Predávajúceho až do úplného uspokojenia všetkých nárokov vyplývajúcich z obchodného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Výhrada vlastníctva sa vzťahuje aj na nový tovar vzniknutý spracovaním, zmiešaním alebo kombináciou Dodávky, avšak ak sa Predávajúci nestane výhradným vlastníkom nového tovaru, bude sa na príslušné spoluvlastnícke podiely na novom tovare, na ktoré má Predávajúci nárok, vzťahovať výhrada vlastníctva. Spracovanie Dodávky sa uskutočňuje pre Predávajúceho ako výrobcu bez toho, aby tým vznikol Predávajúcemu akýkoľvek záväzok. V prípade spracovania, zmiešania alebo kombinácie Dodávky s materiálom, ktorý nevlastní Predávajúci, získa Predávajúci vždy spoluvlastnícke právo k vytvorenému novému tovaru v pomere hodnoty Dodávky k hodnote nového tovaru. Ak Predávajúci stratí svoje vlastníctvo v dôsledku zmiešania alebo kombinácie, Kupujúci prevedie už v tomto momente spoluvlastnícke právo k novému tovaru v pomere hodnoty Dodávky k hodnote nového tovaru a uskladní nový tovar pre Predávajúceho na tento účel.

10.2    Kupujúci je oprávnený ďalej predávať vyhradený tovar riadnym obchodným postupom. Akékoľvek iné nakladanie, najmä akékoľvek založenie, prevod ako záruka alebo výmenné transakcie sú zakázané. Kupujúci bezodkladne oznámi Predávajúcemu akékoľvek založenie vykonané treťou stranou, a to aj po spracovaní, zmiešaní, kombinovaní alebo akomkoľvek inom poškodení práv k vyhradenému tovaru. Kupujúci už v tejto chvíli postúpi Predávajúcemu všetky nároky voči jeho zákazníkom vzniknuté v súvislosti s ďalším predajom vyhradeného tovaru; Predávajúci s prevodom súhlasí. V prípade, že Kupujúci predáva vyhradený tovar spolu s iným tovarom, ktorý nie je majetkom Predávajúceho, postúpenie pohľadávok vzniknutých v súvislosti s ďalším predajom bude obmedzené na hodnotu vyhradeného tovaru. Ak sa nárok vyplývajúci z ďalšieho predaja vyhradeného tovaru stane súčasťou bežného účtu medzi Kupujúcim a jeho zákazníkom, prenesený nárok bude po zúčtovaní nahradený uznaným účtovným zostatkom priradeným vo výške hodnoty ďalšieho predaja príslušného ďalej predaného vyhradeného tovaru. Kupujúci je oprávnený inkasovať pohľadávky plynúce z ďalšieho predaja vyhradeného tovaru Predávajúceho. Predávajúci je oprávnený zrušiť oprávnenie na ďalší predaj vyhradeného tovaru alebo inkaso prevedených nárokov, a) ak je Kupujúci v omeškaní s platbami vzniknutými v súvislosti s obchodným vzťahom, b) ak Kupujúci predal vyhradený tovar inak ako riadnym obchodným postupom, alebo c) ak po uzavretí zmluvy dôjde k značnému zhoršeniu solventnosti alebo bonity Kupujúceho, čo ohrozuje pohľadávku Predávajúceho, najmä v prípade pozastavenia platieb, návrhu na začatie konkurzného konania na majetok Kupujúceho, v prípade spochybnenia faktúry alebo šeku alebo v prípade zabavenia. Akékoľvek pohľadávky vyplývajúce z nárokov prevedených na Predávajúceho, ktoré získa Kupujúci po zrušení povolenia na inkaso pohľadávok, musia byť okamžite prevedené na osobitný účet uvádzajúci príslušné označenie poskytnuté Predávajúcim. Po zrušení povolenia na inkaso pohľadávok musí Kupujúci na požiadanie bezodkladne písomne informovať Predávajúceho o dlžníkoch, ktorí vlastnia prevedené pohľadávky, a informovať dlžníkov o prevode. 

10.3    V prípade, že Kupujúci mešká s plnením svojich platobných záväzkov vo vzťahu k Predávajúcemu, alebo ak poruší akúkoľvek povinnosť súvisiacu s výhradou vlastníctva, celý zostávajúci dlh sa stane okamžite splatným. V týchto prípadoch je Predávajúci oprávnený požadovať vrátenie vyhradeného tovaru a jeho odobratie Kupujúcemu. Akékoľvek právo na vlastníctvo na strane Kupujúceho zaniká v momente, keď Predávajúci požiada o vrátenie vyhradeného tovaru. K akémukoľvek prípadnému spätnému prevzatiu tovaru musí dôjsť vždy len z bezpečnostných dôvodov. Požiadavka Predávajúceho na vrátenie tovaru nepredstavuje odstúpenie od zmluvy ani v prípade, že Predávajúci oprávňuje Kupujúceho, aby splátky uhradil spätne.

10.4    Predávajúci je povinný na požiadanie Kupujúceho uvoľniť záruku, ak realizovateľná hodnota cenných papierov poskytnutých Predávajúcemu prekročí príslušnú celkovú hodnotu pohľadávky Predávajúceho, ktorá bude zabezpečená 10 %.

11.    Vratné obaly/palety
11.1    Ak sa strany dohodli na dodaní tovaru na paletách, Predávajúci je podľa vlastného uváženia oprávnený vykonávať dodávky na europaletách s rozmermi 800 × 1 200 mm alebo na jednorazových paletách EW 10. Dodávka na europaletách sa uskutoční podľa rozhodnutia Predávajúceho (i) súčasne s výmenou, t. j. za dodané palety treba vrátiť rovnaký počet nepoškodených, prázdnych paliet (vždy iba europalety), alebo (ii) na základe vystavenia poukazu na palety. Poškodené, ale opraviteľné europalety vrátené Predávajúcemu budú fakturované vrátane príslušných nákladov na opravu, poškodené, ale neopraviteľné palety budú fakturované vrátane príslušných nákladov na nákup nových paliet, okrem prípadov, keď Kupujúci nenesie zodpovednosť za vrátenie poškodených europaliet. Ak Kupujúci v rozpore so svojou povinnosťou vymeniť palety alebo vystaviť poukaz na palety neposkytne žiadne prázdne europalety alebo dostatočné množstvo prázdnych paliet, poskytne ich po skončení dostatočnej náhradnej lehoty poskytnutej zo strany Predávajúceho. Pokiaľ inak nepreukáže, že nenesie zodpovednosť za porušenie svojej povinnosti poskytnúť palety výmenou, zaplatí Predávajúcemu podľa uváženia Predávajúceho skutočné náklady na náhradu paliet. Riziko týkajúce sa europaliet, ktoré poskytol Kupujúci výmenou, prechádza na Predávajúceho pri odovzdaní. Ak sa dodávka uskutočnila na nevratných paletách EW 10, Kupujúci sa postará o vyloženie Produktov z palety a likvidáciu nevratných paliet.

11.2    Ak sa používajú palety typu Eurodisplay, všeobecne ide o palety spoločnosti CHEP, ktoré ostanú u Kupujúceho a ktoré si odoberie spoločnosť CHEP. Uvedené platí aj v prípade, ak sa 1/1 CHEP používa ako (základ) nákladný vozík.

11.3    Pokiaľ ide o akékoľvek iné vratné obaly, nakladacie zariadenia a vypožičané výstavné zariadenia poskytnuté Predávajúcim, platia nasledujúce ustanovenia:
Akékoľvek vratné obaly poskytnuté Predávajúcim, prípadné nakladacie zariadenia a vypožičané výstavné zariadenia sú nepredajné a ostávajú majetkom Predávajúceho. Treba s nimi nakladať opatrne a nesmú sa používať na iné účely ako na skladovanie Dodávky. Kupujúci zodpovedá za všetky škody spôsobené porušením svojich povinností uvedených vyššie, okrem prípadov, keď Kupujúci nenesie zodpovednosť za porušenie povinnosti. Vratné obaly, nakladacie zariadenia a vypožičané výstavné zariadenia treba vrátiť po uhradení nákladov na dopravu v riadnom a použiteľnom stave a prázdne na dohodnuté miesto určenia okamžite po vyložení tovaru útvaru uvedenému na faktúre vystavenej Predávajúcim. Ak vratný obal, nakladacie zariadenia alebo vypožičané výstavné zariadenia nebudú vrátené včas, Predávajúci je oprávnený fakturovať za ne príslušné náklady na náhradu po uplynutí ním stanovenej náhradnej lehoty na vrátenie. Ak sa vratné obaly, nakladacie zariadenia alebo vypožičané výstavné zariadenia stanú nepoužiteľnými, Predávajúci je oprávnený fakturovať za ne príslušné náklady na náhradu, okrem prípadov, keď Kupujúci nenesie zodpovednosť za takýto nepoužiteľný stav.  

11.4    Spätný odber obalov, ktoré nie sú vratnými obalmi, sa riadi ustanoveniami nemeckého predpisu o obaloch (Verpackungsverordnung), ktorý bol platný v čase vzniku zmluvy, a akýchkoľvek prípadných neskorších dohôd.

12.    Prijatie vráteného tovaru z dobrej vôle
V prípade, že Predávajúci prijme vrátený tovar na základe predchádzajúceho súhlasu z dobrej vôle, bude si účtovať 20 % čistej hodnoty objednávky, ak však nestanovil akýkoľvek iný poplatok za prijatie.

13.    Záverečné ustanovenia
13.1    Ak si tieto Obchodné podmienky vyžadujú písomnú formu, postačuje ako písomná forma textový formát (list, email atď.). 

13.2    Tieto Obchodné podmienky neznamenajú žiadny prenos dôkazného bremena. 

13.3    Akékoľvek kmeňové údaje o tovare vrátane logistických údajov, informácií o nebezpečnom tovare a dobách platnosti, sú uložené v databáze kmeňových údajov na príslušnom dátovom portáli a musia byť pravidelne aktualizované. Predávajúci môže Kupujúcemu na jeho žiadosť umožniť prístup k dátovému portálu.

13.4    V prípade, že akékoľvek jednotlivé ustanovenie týchto Obchodných podmienok alebo zmluvy je alebo sa stane neplatným, platnosť ostatných ustanovení ostáva nedotknutá. 

13.5    Miestom plnenia všetkých zmluvných záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho vyplývajúcich zo zmluvy, vrátane povinnosti Predávajúceho odstrániť chybu, je sídlo Predávajúceho. Výhradným miestom súdnej príslušnosti pre všetky spory vzniknuté v dôsledku Dodávky alebo v súvislosti s ňou bude Bratislava. Platí to aj pre osobitné konania, v ktorých sa rozhoduje o nárokoch vyplývajúcich zo zmeniek, a zlúčené konania, keď sa žalobca opiera výlučne o písomné dôkazy. Predávajúci je však oprávnený podať žalobu proti Kupujúcemu aj v mieste súdnej právomoci, ktorej podlieha Kupujúci, alebo pred akýmkoľvek iným príslušným súdom. 

13.6    Vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa vylučuje.
 

Implementácia nariadenia (EÚ) 2019/1148 o uvádzaní na trh a používání prekurzorov výbušnín

Podľa nového nariadenia (EÚ) 2019/1148 o uvádzaní na trh a používaní prekurzorov výbušnín (ktorým sa nahrádza nariadenie (EÚ) č. 98/2013) sme vás povinní informovať, že oxidačné farby na vlasy, zosvetľovače a chemické vyrovnávače vlasov obsahujú peroxid vodíka (H2O2), CAS č. 7722-84-1, a to až do výšky 12 %, ktoré podľa tohoto nariadenia spadajú pod definíciu  „regulovaných prekurzorov výbušnín“. Ako to vyžaduje nový článok 7 ods. 1, týmto vás informujeme, že všetky podozrivé transakcie a významné zmiznutia a krádeže zo strany širokej verejnosti by mali byť hlásené príslušnému národnému kontaktnému bodu. Viď https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf